Stadgar

Linköpings Trädgårdsklubb Blåklinten 

Stadgar

 
§1 ÄNDAMÅL

Linköpings Trädgårdsklubb Blåklinten av Riksförbundet Svensk Trädgård,
Östergötlands Län är en ideell organisation – religiöst och partipolitiskt
obunden.

Föreningens syfte är att under trivsamma former öka vårt kunnande om
trädgårdsodling samt att utgöra en länk mellan kommunens trädgårdsodlare och
Östergötlands länsförbund av Riksförbundet Svensk Trädgård. Föreningen har sitt
säte i Linköping med omnejd.


§2 VERKSAMHET

Bedriver sin verksamhet genom att

 • följa utvecklingen inom
       fritidsodlingen
 • sprida kunskap om odling
 • verka för att verksamhet i form av kurser och föredrag samt andra aktiviteter med anknytning till
   trädgårdsodling anordnas i medlemsområdet.

§3 MEDLEMSKAP

 1. Medlemskap i föreningen kan
       erhållas av envar intresserad person.
 2. Till hedersmedlem kan
       föreningen utse person som gjort föreningen stora tjänster eller som i
       övrigt har nedlagt stort arbete inom främjandet av fritidsodlingen.

§4 ÅRSAVGIFT

Årsavgiften erläggs
till Riksförbundet Svensk Trädgård. I årsavgiften ingår tidningsprenumeration
och lokalföreningsavgift. Hedersmedlem är befriad från avgift till
lokalföreningen.

§5 SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER


Medlem har följande skyldigheter:

 • att erlägga avgifter enligt §4,
 • att följa gällande stadgar
 • att följa fattade beslut

samt följande rättigheter

 • att utöva beslutsrätt vid
       årsmöte. Varje medlem har en röst. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

 Utträde

Har avgift ej erlagts anses medlemmen ha utträtt ur föreningen.

Uteslutning

Medlem, som
uppenbart och avsiktligt motverkar föreningens eller förbundets syften och
verksamhet, utesluts genom beslut av styrelsen. Beslut tagna på lokal eller
regional/länsnivå kan överklagas till Riksförbundet Svensk Trädgårds
fullmäktige.


§6 VERKSAMHETSÅR

Föreningens
verksamhetsår, tillika räkenskapsår, är lika med kalenderår.


§7 STYRELSEN

Styrelsen är föreningens förvaltande organ och består av ordförande och det
antal ledamöter som årsmötet beslutar.

Såväl ordförande som övriga ledamöter väljs av årsmötet för två år i sänder.

Mandatperioderna bör fördelas så att ny- eller omval sker av halva styrelsen
varje år.

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande.

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott på tre personer i vilket ordförande
skall ingå.

Kan styrelseledamot inte fullgöra sitt uppdrag, sker fyllnadsval vid
nästkommande årsmöte.


§8 Styrelsen sammanträder

Styrelsen
sammanträder vid behov, dock minst två gånger årligen.

Kallelse till styrelsemöte skall vara ledamot tillhanda senast en vecka före
sammanträdet.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den
mening, som ordförande biträder.


§9 ÅRSMÖTE

Årsmöte
skall hållas senast före utgången av mars månad. Skriftlig kallelse till
årsmötet skall vara medlem tillhanda senast en månad före utsatt datum.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Upprop och fastställande av röstlängd.

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare.

 4. Fråga om sammanträdet har utlysts i stadgad ordning.

 5. Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året.

 6. Revisorernas berättelse.

 7. Fastställande av resultat- och balansräkningar.

 8. Ansvarsfrihet för styrelsen.

 9. Val av ordförande (i förekommande fall).

 10. Val av styrelseledamöter och ersättare.

 11. Val av revisorer och ersättare.

 12. Beslut om antal ledamöter i en valberedningskommitté. Val av valberedningskommitté samt sammankallande
       inom denna. Till ledamot av valberedningskommitté kan ej väljas person,
       som är ledamot av föreningens styrelse.

 13. Beslut om reseersättningar,
       traktamenten samt arvoden till styrelsens ledamöter, revisorer och
       valberedningskommitté.

 14. Motioner till årsmötet.

 15. Fastställande av budget.

 16. Beslut om medlemsavgifter för
       nästkommande år.

 17. Övriga i kallelsen upptagna
       ärenden och övriga eventuella ärenden, som årsmötet enhälligt beslutar
       skall upptas till behandling.

 

§10 Motioner

Medlem av
föreningen har rätt att inkomma med motion som, för att kunna behandlas av
årsmöte, skall ha inkommit till styrelsen senast en månad före årsmötet.


§11 STYRELSEN

Det åligger
ordföranden att tillse, att av årsmötet fattade beslut genomföres samt att
hålla kontakt med lokala myndigheter, organisationer och länsförbundets
styrelse.


§12 Styrelsen åligger

 1. Att utföra av årsmöte och
       föreningsmöte fattade beslut.

 2. Att leda föreningens
       verksamhet.

 3. Att utse firmatecknare.
       Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så beslutar, av
       en särskilt utsedd person.

 4. Att årligen till årsmötet lämna
       redogörelse för verksamhet och förvaltning.

 5. Att utarbeta förslag till
       budget.

 6. Att omedelbart efter årsmöte
       lämna uppgift om ordförande, sekreterare och kassör till läns- och
       riksförbund.

§13 REVISORER

Styrelsens
förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer, som jämte
ersättare utses för tiden mellan två ordinarie årsmöten.


§14 RÄKENSKAPER

Föreningens
räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast den två veckor före
årsmötet.


§15 ÄNDRINGAR AV STADGAR

Årsmötet
beslutar om förändringar i föreningens stadgar. Härför fordras, att beslut
tagits vid två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie. Vid sista
behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet.


§16 UPPLÖSNING

Årsmötet
beslutar om föreningens eventuella upplösning. Härför fordras, att beslut
tagits vid två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie. Vid sista
behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet. Sedan
föreningen trätt i likvidation och verksamheten avvecklats, skall eventuella
tillgångar användas för ändamål som främjar fritidsodlingen.

 
UA-38989986-1